กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 1115
โทรสาร 0-2561-3546