กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ลำดับ
เรื่อง
เอกสาร
1
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
2
คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
3
คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
4
แผนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
6
ข้อบังคับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2552
7
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแะอาหารแห่งชาติ
8
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
9
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543
10
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
11
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
12
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
13
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
14
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
15
คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ 30/2557 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน คุ้มครองจริยธรรม
16
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
17
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ
เรื่อง
เอกสาร
1
ระบบคุณธรรมภาครัฐ
2
สาระเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
3
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
4
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา
6
คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
8
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
9
กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest
10
ผลประโยชน์ทับซ้อน : แนวคิดและแนวทางการป้องกันแก้ไข
11
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
12
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544
13
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
14
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรียไร ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุม การเรี่ยไรจังหวัดตามข้อ 19(4) และ(5) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
15
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติ ให้หนวยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร